Basic Techniques

Warm Ups (Junbi-Undo)

 ·       Heel Pivot Exercise - Ashi Saki o Agero Undo
·        Heel Lift Exercise - Kakato Agero Undo
·        Knee Ankle Rotation Exercise - Ashikubi O Mawasu Undo
·        Knee Circle Exercise - Hizo Mawasu Undo
·        Leg Lift and Turn Exercise - Ashi o Mae Yoko Ni Nobasu Undo
·        Straight Leg Kicking Exercise - Ashi o Mae Uchi Naname No Agero Undo
·        Waist Scooping Exercise - Tai o Mae Ni Taosu Undo
·        Trunk Stretching Exercise - Koshi No Nenten Undo
·        Double Hand Striking Exercise - Ude o Mae Yoko Nobosu Undo
·        Neck Rotation Exercise - Kubi o Mawasu Undo 

Fundamentals (Hojo-Undo)

 ·        Side Snap Kick - Sukoto Geri
·        Front Kick - Shomen Geri
·        Roundhouse Punch - Mawashi Tsuki
·        High Block Tiger Fist Punch - Hajiki Uke Hiraken Tsuki
·        Front Punch - Shomen Tsuki
·        Bladed Hand Strike Back fist One Knuckle Punch - Shuto uchi Uraken Shoken Tsuki
·        Elbow Strike - Hiji Tsuki
·        Front Snapping Finger Strike - Shomen Hajiki
·        Up Down Out In Wrist Strike - Koi No Shippo Tate Uchi
·        Side To Side Wrist Strike - Koi No Shippo Yoko Uchi
·        Side Stepping Front Legged Kick - Tenshin Zen Soko Geri
·        Side Stepping Rear Legged Kick - Tenshin Ko Soko Geri
·        Side Stepping One Knuckle Punch - Tenshin Shoken Tsuki
·        Deep Breathing Exercise - Shinko Kyu 

North American Jiteki-Jyuku Assoc. Uechi Ryu Student Manual